0503206Mutimedia Production
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและประเภทสื่อมัลติมีเดีย หลักการและทฤษฎีการสร้าง การผลิต สื่อมัลติมีเดีย การใช้สื่อมัลติมีเดียในกิจกรรม การเรียนการสอน


Meaning and types of multimedia, principles and theories of multimedia production, use of multimedia in instructional activities.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54