0503205Introduction to Instructional Development and Communication
การพัฒนาการเรียนการสอน และการสื่อสารเบื้องต้น
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการออกแบบสื่อการเรียนโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคเบื้องต้นซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ จุดมุ่งหมาย ลักษณะผู้เรียนการเลือกสื่อ ตัวแปรของการสื่อสาร การออกแบบสาร และระบบการประเมิน


The principles of designing instructional materials by the use of instructional communication theory and techniques. Topics include objectives, student characteristics, media selection, communication variables, message design, and systematic evaluation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54