0503202Basic Multimedia for Education
มัลติมีเดียพื้นฐานเพื่อการศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา บุคลากรที่จำเป็นในการพัฒนา ขั้นตอนการพัฒนา และการใช้มัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาการศึกษา


Fundamental knowledge of multimedia for education, essential staff for multimedia development, steps of the development and the use of multimedia for educational development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54