0503201Instructional Design and Assessment
การออกแบบและการประเมินการเรียนการสอน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการรับรู้ของมนุษย์ สื่อกับการเรียนรู้ การออกแบบและประเมินการเรียนการสอน


Principles and theories concerned with instructional design with human perceptions, instructional design and assessment.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54