0503102Computer for Education and Innovation
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน


Fundamental knowledge of computer,educational innovation construction,computer application for instruction
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54