0201461General Operation Research
การวิจัยการดำเนินการทั่วไป
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักเบื้องต้นและการกำเนิดการวิจัยดำเนินงาน การใช้โปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง การใช้โปรแกรมเชิงเส้นเข้ามาแก้ปัญหาการขนส่ง การวางโครงงาน กำหนดงานและขั้นตอนงาน การควบคุมพัสดุคงคลัง การจำลองแบบและทฤษฎีเกมส์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54