0502414Behavior Modification in Organization
การปรับพฤติกรรมในองค์กร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและเทคนิคการปรับพฤติกรรมในอุตสาหกรรมและองค์การ ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน


Principles and techniques of behavior modification in industry and organization, effects on workplace, reactions among colleagues and effectiveness of workplace.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54