0502409Psychology for Community Work
จิตวิทยาการทำงานในชุมชน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การประยุกต์ มโนทัศน์และวิธีการทางจิตวิทยาชุมชนเมืองและชนบท เพื่อบูรณาการให้สามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้


Application of psychological concepts and methods in urban and rural communities for integration in community work.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54