0502407Health Psychology
จิตวิทยาสุขภาพ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย และการรักษา พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันความเจ็บป่วย


Psychological concepts of health, illness, and healing; health promoting and illness preventing behaviors.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54