0502406Group Dynamics for Guidance
พลวัตกลุ่มเพื่อการแนะแนว
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและหลักการของพลวัตกลุ่ม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานแนะแนว


Definitions and principle of group dynamics for guidance service application.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54