0502404Group Counseling
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย หลักการ ทฤษฎีและขั้นตอนในการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม บทบาทของผู้ให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและสมาชิก


Definitions, principle, theories and steps on group counseling, roles of group counselor and counselee.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54