0502402Activity Therapy
กิจกรรมบำบัด
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย หลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางกิจกรรมบำบัด เช่น การใช้เกม ดนตรีศิลปะ ละคร และการเล่น เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรม


Definitions, principle, theories and guidelines of activity therapy games, music, arts, drama and play for behavior problems solution.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54