0502401Computer for Guidance
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการแนะแนว
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (1-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานสำหรับการใช้ในงานแนะแนว การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เวิลด์วายด์เว็บ การค้นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเบื้องต้น การใช้แบบวัดทางจิตวิทยาสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์

Fundamental computer application for guidance service use, e-mail receiving and sending, world wide web application, searching of computer data
and application of basic computer program, use of psychological tests for statictical data analysis through computer.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54