0502311Theory and Attitude Change
ทฤษฎีและการเปลี่ยนเจตคติ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของเจตคติ การเกิดเจตคติ ทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ กระบวนการเปลี่ยนเจตคติ


Definitions and significance of attitude, attitude development, theories of attitude and a process of attitude change.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54