0502310Violent and Aggressive Psychology in Society
จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม สภาพสังคมที่เอื้อต่อความรุนแรงและความก้าวร้าว วิธีการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม


Violent and aggressive psychology in society, societal conditions supporting such violence and aggresstion, prevention and intervention methodologies for victims in society.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54