0502309Consumer Psychology
จิตวิทยาผู้บริโภค
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พฤติกรรมผู้บริโภคและแรงจูงใจ หลักการเรียนรู้ บุคลิกภาพ การรับรู้ และอิทธิพลของกลุ่มโดยเน้นผลจากการสื่อสารมวลชนก่อพฤติกรรมผู้บริโภค


Consumer behavior and motivation; principles of learning, personality, perception, and group influence with an emphasis on mass communication effects
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54