0502304Theories and Career Development
ทฤษฎีและพัฒนาการอาชีพ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ความมุ่งหมายของอาชีพ ทฤษฎีและพัฒนาการอาชีพ และการนำไปประยุกต์ใช้


Definitions, significance, objectives of career, theories as well as career development and application.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54