0502301Information Service
บริการสนเทศ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญและความมุ่งหมายของบริการสนเทศ ประเภท และเกณฑ์ในการเลือกข้อสนเทศ วิธีการให้ข้อสนเทศ เครื่องมือและกิจกรรมที่ใช้ในการให้บริการสนเทศ


Definitions, significance and objectives of information service, classification and criteria to select information, methods of providing information, tools and activities for information service application.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54