0502207Analysis Psychology and Good Relationship Performing in Community
จิตวิทยาการวิเคราะห์และสร้างสัมพันธภาพในชุมชน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์สภาพชุมชน ความเชื่อ วิถีประชา และวัฒนธรรมในชุมชน หลักการ สร้างสัมพันธภาพที่ดีในชุมชน


Analysis of coummunity condition, belief, publicism and tradition of community as well as principles of good relationship performing in coummunity.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54