0502206Theories and Techniques of Counseling
ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ และความมุ่งหมายของการให้คำปรึกษา คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา


Definitions, significance and objective of counseling, qualification of counselor, theories and techniques of counseling.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54