0502205Individual Inventory
การเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ความมุ่งหมาย ประเภท รายละเอียดของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล


Definitions, significance, objectives, classification, data details, tools and techniques for data collection as well as analysis and synthesis of data.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54