0502203Behavior Modification
การปรับพฤติกรรม
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักของพฤติกรรม ทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญในการปรับพฤติกรรม เทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่สำคัญและการนำไปประยุกต์ใช้


Principles of behavior, essential basic theories on behavior modification, crucial behavior modification techniques and their application.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54