0502108Cognitive Process
กระบวนการทางปํญญาด้านการรู้การคิด
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์และกระบวนการทางปัญญามนุษย์ การรับรู้ ภาษา การใส่ใจ การจำ การคิด การแก้ปัญหาและการให้เหตุผล


Concepts and human cognitive process, perception, language, intention, remenbrance, thought, problem solving and reasoning.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54