0502103Research Methodology in Psychology
วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (1-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการในการแสวงหาองค์ความรู้ตามวิธีการทางจิตวิทยา วิธีการวิจัยทางปริมาณ และทางคุณภาพ การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ และการวิจัยเชิงการทดลอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ และกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก รวมทั้งการศึกษารายกรณี


Learning process based on psychological research methodology, quantitative and qualitative research methodology, servey research, correlation research,
as well as experimental research through large and small sample including a case study.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54