0501519Knowledge Management in the School Organization
การจัดการความรู้ในสถานศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและหลักการการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ รูปแบบและประเภทการจัดการความรู้ การตรวจสอบความรู้ การดำเนิน การจัดการความรู้ และการจัดการความรู้แบบบูรณาการในสถานศึกษา


Concepts and principles of knowledge management, learning organization, knowledge management, models and types of knowledge management, knowledge examination, operation of
knowledge management, and integrated knowledge management in the school organization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52