0501512Academic Leader and Curriculum Development
ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและทฤษฎีการบริหารงานวิชาการ ขอบข่ายงานวิชาการ และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารและพัฒนาคุณภาพในงานวิชาการ การวิเคราะห์หลักสูตร ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
การระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา หลักสูตร การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

Principles and theories of academic administration, scopes of academic administration, and roles and functions of the administrator in management and development of quality academic
administration, analyzing the curriculum, theories and processes of school curriculum and local curriculum development, educational resources and local wisdom recruitment for curriculum
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54