0501508Systems Analysis and Organizational Development
การวิเคราะห์ระบบและพัฒนาองค์การ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีองค์การ การจัดองค์การสมัยใหม่ การบริหารงานเชิงระบบ การวิเคราะห์ระบบงาน การวิเคราะห์องค์การเพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ การพัฒนาองค์การ แนวโน้มและปัญหาการพัฒนาองค์การ


Concepts and organizational theories, modern organizational management, system management, system analysis, organizational analysis for vision formulation and strategic plan, trends and problem of organizational development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53