0501503Policy and Planning in Educational Development
นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ แนวคิด และกระบวนการกำหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา กฎหมายการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนำผลการวิเคราะห์เป็นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ในการนิเทศติดตามผล และการประเมินผลการใช้แผนพัฒนา

changing in economy, politics, society, local culture and the progression of information technologies, implementation of these analysis as the foundation for action planning, strategic planning and local curriculum development for educational
administration and management at all levels, including the use of supervisional strategies for follow-up and evaluation of the implementation of the educational plan and local curriculum in accordance to the needs of the community
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52