0501501Innovation and Information Management
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบสารสนเทศในองค์การ บทบาทและความสำคัญของนวัตกรรม และระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการการศึกษา คุณลักษณะและประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษา


Information system in organization, roles and importance of innovation and information systems in educational administration and management, characteristics and categories of educational
management information systems, development of information systems for educational organization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53