0203122Human Physiology
สรีรวิทยาของมนุษย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203121 หรือ
0203121 หรือ
0203120 หรือ
0203120

Course Description
กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบหายใจ และไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบรักษาอุณหภูมิของร่างกายและเมตาบอลิซึม 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52