0203401Biostatistics for Health Sciences
ชีวสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักสถิติเบื้องต้นที่ใช้งานทางด้านสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การคำนวณอัตราและอัตราส่วนสถิติชีพ การปรับมาตรฐานอัตราส่วน การประมาณค่าประชากร การสร้างและประยุกต์ตารางชีพ
การสำรวจข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและการรายงานผล


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52