0105402Rapid Reading Practice
การฝึกอ่านเร็ว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกเทคนิคการอ่านเร็ว สร้างนิสัยการอ่านที่ถูกต้อง เพื่ออ่านให้เข้าใจด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215