0202441Analytical Biochemistry
ชีวเคมีวิเคราะห์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202241 และ 0202242 หรือ
0202242 หรือ
0202241 หรือ
0202241 หรือ
0202241

Course Description
หลักการและวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ สารชีวโมเลกุล ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ การประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านี้ ศึกษา และติดตามปฏิกิริยาทางชีวเคมีของสารเหล่านั้น


Principles and techniques used in the qualitative and quantitative analysis of biological materials. The application of these techniques to the solution of biochemical problems.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55