0202411Advanced Inorganic Chemistry
เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202212 หรือ
0202212

Course Description
การใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี เช่น อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล และนิวเคลียร์แมก-เนติกเรโซแนนท์ สำหรับโครงสร้างของสารอนินทรีย์ สมมาตรของโมเลกุล ทฤษฎีกลุ่มและการประยุกต์ใช้ในทฤษฎีพันธะ


Applications of spectroscopic techniques, such as IR, UV/VIS, and NMR in evaluation of inorganic structure. Molecular symmetry, group theory and application to bonding theory.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55