0202312Nuclear Chemistry
เคมีนิวเคลียร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202211 หรือ
0202211 หรือ
0202211

Course Description
โครงสร้างอะตอม และองค์ประกอบของนิวเคลียส การแผ่กัมมันตภาพรังสี การกระทำของรังสีที่มีต่อสาร ปฏิกิริยาของระบบทางเคมีและชีวะต่อรังสี การประยุกต์ใช้ ไอโซโทปรังสีเป็นเทรเซอร์ การประมาณอายุซากฟอสซิล เครื่องวักัมมันตภาพรังสีชนิดต่าง ๆ
ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู อันตรายจากสารกัมมันตรังสี และการป้องกัน

Atomic structure and nucleus. Radioactive decay. Interaction of radioaction with matter. The chemical and biological effects of radiation. Application of radioisotope in tracer. Estimation of fossil ages. Measurement of nuclear radiation.Nuclear
reactor. Radiation hazards and protection.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55