0202464Senior Project in Chemistry 2
โครงงานเคมี 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต2 (0-6-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202463

Course Description
การวิจัยต่อเนื่องจากการทดลองเบื้องต้น อภิปรายผลการวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อหาข้อสรุปและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานโดยคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา


Research based on the fundamentally experimental concept. Scientific discussion of the results in order to find out a conclusion and report writing under the guidance of advisor.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54