0202241Biochemistry 1
ชีวเคมี 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202221 และ 0202222 และ CON0202296 และ CON0202296 และ CON0202296 หรือ
0202221 หรือ
0202221 หรือ
0202221 หรือ
0202221 หรือ
0202221 หรือ
0202221

Course Description
ความหมายของชีวเคมี โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้แก่คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดนิวคลีอิก เอนไซม์ วิตามิน และฮอร์โมน การแปรรูปและการสังเคราะห์ ชีวโลเลกุลในร่างกาย ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการ
เหล่านี้ การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีในด้านต่าง ๆ

An introductory course to biochemistry: Structures, propertics and functions of biomolecules i.e. carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acid, enzyme, vitanin and hormones. Metabolism of biomolecules. Interrelation and control of the metabolic processes
Bioenergetics. Application of biochemistry.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53