0202293Inorganic Chemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0202212 และ 0202292 หรือ
CO0202211 หรือ
0202292 หรือ
CO0202212

Course Description
การทดลองเกี่ยวกับและสมบัติทางเคมีของสารประกอบโควาเลนต์ สารประกอบโคออร์ดิเนชัน การเตรียมสาร การหาสมาชิกสมมาตร การใช้สมมาตรโมเลกุลเพื่อทำนายสเปกตรัม


Experiments on the preparations and chemical properties of covalent and coordination compounds, use of molecular symmetry to interpretation of spectra.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55