0202212Inorganic Chemistry 2
เคมีอนินทรีย์ 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202211 หรือ
0202211 หรือ
0202211

Course Description
สมบัติโครงสร้างและทฤษฎีที่ใช้อธิบายสารประกอบโควาเลนต์ และสารประกอบโคออร์ดิเนชัน สมมาตรของโมเลกุล และทฤษฎีกลุ่ม สเปกโทรสโกปีทางเคมีอนินทรีย์


Properties, structure and theory of covalent compound and coordination compound. Molecular symmetry and group theory. Inorganic spectroscopy.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215