0299301International Quality Assurance Systems
ระบบประกันคุณภาพสากล
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิทย์
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น ISO 9000 ISO 14000 และระบบอื่น ๆ ที่มีใช้ในการประกันคุณภาพ ทั้งในแง่การบริหารจัดการ และการผลิตผลิตภัณฑ์


Discussion of various quality assurance systems such as ISO 9000 and ISO 14000 with regards to management and production.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54