0103240Principle of Marketing
หลักการตลาด
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวิวัฒนาการของการตลาด ลักษณะของตลาด หน้าที่การตลาด กลยุทธ์การตลาด จรรยาบรรณทางการตลาด การตัดสินใจทางด้านการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53