0404519Health Behavior and Health Promotion
พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0401522

Course Description
มโนมติพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ


Concepts related to health behavior and health promotion , health promotion in health care system in Thailand , using the nursing process in the client’s health promotion.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54