0404516Mental Health and Nursing of Clients with Mental Health Deviation
สุขภาพจิตและการพยาบาลผู้ที่มีสุขภาพจิตเบี่ยงเบน
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0401522

Course Description
มโนมติและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ของผู้มีภาวะจิตเบี่ยงเบน การประเมินทางการพยาบาลจิตเวช
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ใช้บริการและพยาบาล ทักษะที่จำเป็นในการพยาบาลจิตเวช การแก้ไขภาวะวิฤต การฟื้นฟูสภาพ และการเตรียมผู้ใช้บริการและครอบครัวเพื่อการอยู่ร่วมกัน ในชุมชน

Concepts and theories related to mental health and psychiatric nursing. Using nursing process provided to promote self-care of physical , mental , emotional and social aspects in the client with mental health deviation.
Psychiatric nursing assessment. Relationships between clients and nurses ; skills required in psychiatric nursing , solving critical situations ,
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51