0403517Nursing in Chidbearing Family
การพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0401522

Course Description
การวางแผนครอบครัว มโนมติการพยาบาลครอบครัวที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อสนองตอบความต้องการดูแลตนเองและพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของสตรีและครอบครัว


Family planning, concepts of nursing care in health deviation of chidbearing families in marital , antepartum , intrapartum and postpartum ,
using the nursing process to meet self-care requisites and develop self-care agency in woman and families.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53