0403515Pediatric Nursing
การพยาบาลเด็ก
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0401522

Course Description
มโนมติเด็กในภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน โรคและปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในเด็ก กระบวนการพยาบาล ผลการวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อสนองตอบความต้องการการดูแลตนเอง และพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กและความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของผู้ดูแล


Concepts of children in health deviation state , common diseases and problems , the nursing process , research result and technologies to meet self-care requisites and develop self – care and dependent – care agency.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53