0403205Concepts of Childbearing Family
มโนมติเกี่ยวกับครอบครัวระยะที่ให้กำเนิดบุตร
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนมติที่เกี่ยวข้องกับสตรีในครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของสตรีและครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร ระยะก่อนการสมรส ตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด


Concepts of childbearing family to enhance self care during premarital,delivery,and postpartum among women
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54