0103221Managerial Accounting
การบัญชีบริหาร
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0103220 หรือ
0103223

Course Description
ศึกษาการจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงระดับราคา การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-จำนวน-กำไร การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54