0402513Adult and Gerontological Nursing
การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0401522

Course Description
มโนมติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะวิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง โรคและปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย กระบวนการพยาบาลเพื่อสนองตอบความต้องการการดูแลตนเองและพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการ


Concepts of adult and gerontological nursing in critical , acute and chronic states ; common diseases and problems ; the nursing process to meet self –care requisites and develop self-care agency.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51