0402303Adult Nursing 2
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0402201

Course Description
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ตามระบบต่างๆ ส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน


Common health problems in adults’ body systems, self-care promotion with an emphasis on family and community participation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51