0402201Adult Nursing 1
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0401103 หรือ
0401103 หรือ
0401103 หรือ
0401206 และ 1502305 หรือ
0401206 และ 1502305 หรือ
0401206 และ 1502305

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผู้ใหญ่ในภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การฟื้นฟูสภาพและการรักษา แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยในระยะวิกฤต เฉียบพลัน เรื้อรังที่เกี่ยวข้องตามระบบภูมิคุ้มกัน ความปวด ภาวะช็อค
ภาวะสมดุลน้ำ อิเล็คโทรไลท์ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยในภาวะใกล้ตาย

Concepts of health state, wellness, and illness in adult, concept of health promotion, disease prevention, rehabilitation and treatment, concepts of nursing care in adult patients with critical state,
acute and chronic illness relating to impairment of immune system, pain, shock , fluid and electrolyte, nursing care in pre-post operation, cancer and terminal state patients
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54